Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu.                 B. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.

C. Đất thường nghèo, có ít phù sa sông.                 D. Hẹp ngang và bị các dây núi chia cắt.
B. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.