Đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta là

Đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.

B. sản xuất quy mô lớn theo định hướng XHCN.

C. các trang trại với quy mô lớn chiếm ưu thế.

D. sản xuất tập trung cho xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ.

A. tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.