Đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm ở nước ta là loại rừng nào sau đây?

Đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm ở nước ta là loại rừng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.                              B. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

C. Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa nửa rụng lá.                          D. Rừng nhiệt đới khô.

B. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.