Bộ phận nào sau đây cùa vùng biển nước ta nằm ờ phía trong đường cơ sở?

Bộ phận nào sau đây cùa vùng biển nước ta nằm ờ phía trong đường cơ sở?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lãnh hải.                                                                           B. Nội thủy.

C. Vùng đặc quyền về kinh tế.                                               D. Vùng tiếp giáp lãnh hải

B. Nội thủy.