Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào không đúng với công nghiệp năng lượng của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2007?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào không đúng với công nghiệp năng lượng của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2007?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sản lượng dầu thô và than tăng liên tục.

B. Sản lượng điện tăng nhanh.

C. Tỉ trọng giá tri sản xuất cua cong nghiệp năng lượng so với toàn ngành công nghiệp đang giảm.

D. Sản lượng khai thác than luôn tăng và cao hơn sản lượng dầu.

A. Sản lượng dầu thô và than tăng liên tục.