Ở đồng bằng ven biển miền Trung, từ phía biển vào, lần lượt có các dạng địa hình

Ở đồng bằng ven biển miền Trung, từ phía biển vào, lần lượt có các dạng địa hình

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng, cồn cát và đầm phá, vùng thấp trũng.
B.vùng thấp trũng, cồn cát và đầm phá, vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.
C. côn cát và đàm phá, vùng thấp trũng, vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.
D. côn cát và đàm phá, vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng, vùng thấp trũng


D. côn cát và đàm phá, vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng, vùng thấp trũng
C. côn cát và đàm phá, vùng thấp trũng, vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.