Việc sử dụng đất ở nước ta gặp khó khăn do ảnh hưởng cảa địa hình

Việc sử dụng đất ở nước ta gặp khó khăn do ảnh hưởng cảa địa hình

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. xâm thực, bồi tụ mạnh.                                               B. phân hóa phức tạp.

C. núi già trẻ lại.                                                              D. chủ yếu là đôi núi thấp.

A. xâm thực, bồi tụ mạnh.