Tiềm năng nổi bật của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta là

Tiềm năng nổi bật của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Tiềm năng nổi bật của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta là

A.       có các mỏ dầu khí lớn ở vùng thềm lục địa.

B.       khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đất trồng.

c. khai thác tổng hợp biển, rừng và khoáng sản.

D. nguồn lao động lớn, chất lượng hàng đầu cả nước.

D. nguồn lao động lớn, chất lượng hàng đầu cả nước.