Công nghiệp chế biến thủy, hải sản ở nước ta phát triển mạnh dựa vào thuận lợi chủ yếu nào?

 Công nghiệp chế biến thủy, hải sản ở nước ta phát triển mạnh dựa vào thuận lợi chủ yếu nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Cơ sờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện.                             B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

 C. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.                            D. Lực lượng lao động dồi dào.

 C. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.