Mở rộng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên phải trên cơ sở

Mở rộng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên phải trên cơ sở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Mở rộng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên phải trên cơ sở

A. bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi.                               B.     bảo vệ rừng, thay đổi cơ cấu cây trồng.

c. cải tạo đất, phát triển thủy lợi.                                   D.     cải tạo đất, thay đổi cơ cấu     cây trồng.

A. bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi.