Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác nhỏ hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác nhỏ hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                  B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải nam Trung Bộ                                               D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

A. Đồng bằng sông Hồng.