Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng dồi dào.

B. Đã xây dựng được một số nhà máy thủy điện quy mô trung bình.

C. Cơ sở điện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp.

D. Sử dụng mạng lưới điện quốc gia thông qua đường dây 500 kv.

A. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng dồi dào.