Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào có nhiều tỉnh/ thành phố có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất cả nước?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào có nhiều tỉnh/ thành phố có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.                                                             D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.