Bảo vệ vệ cảnh quan đa dạng sinh vật các vườn quốc gia và khu bào tôn thiên nhiên là biện pháp đế bảo vệ?

Bảo vệ vệ cảnh quan đa dạng sinh vật các vườn quốc gia và khu bào tôn thiên nhiên là biện pháp đế bảo vệ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. rừng trồng
B. rừng đặc dụng
C. rừng sản xuất.
D. rừng phòng hộ
B. rừng đặc dụng