Đặc điểm khí hậu của vùng khí hậu Nam Trung Bộ khác so với vùng khí hậu Nam Bộ là

Đặc điểm khí hậu của vùng khí hậu Nam Trung Bộ khác so với vùng khí hậu Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phân chia hai mùa: mưa và khô  rõ rệt.                      B. khí hậu cận xích đạo gió mùa.

C. nền nhiệt cao, biên độ nhiệt nhỏ.                               D. mưa nhiều vào thu - đông.

D. mưa nhiều vào thu - đông.