Mục tiêu tổng quát của các nước ASEAN là gì?

Mục tiêu tổng quát của các nước ASEAN là gì?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đoàn kết vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.

B. Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

C. Giải quyết sự khác biệt và mâu thuẫn giữa các nước.

D. Xây dựng Đông Nam Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

A. Đoàn kết vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.