Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông NamÁ?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông NamÁ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu nóng ẩm.                                                            B. Khoáng sản nhiều loại.

C. Đất trồng đa dạng.                                                           D. Rừng ôn đới phổ biến.

   D. Rừng ôn đới phổ biến.