Khó khăn lớn nhất của nước ta về sản xuất cây công nghiệp lâu năm là

Khó khăn lớn nhất của nước ta về sản xuất cây công nghiệp lâu năm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thị trường thế giới có nhiều biến động.

B. thời tiết, khí hậu có nhiều biến động thất thường.

C. đất đai bị xâm thực, xói mòn mạnh.

D. mạng lưới cơ sở chế biến còn thưa thớt.

A. thị trường thế giới có nhiều biến động.