Nguyên nhân nào dẫn đến cơ cấu các thành phần kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực?

Nguyên nhân nào dẫn đến cơ cấu các thành phần kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần.

B. Nền kinh tế đang hội nhập toàn cầu.

C. Đầu tư nước ngoài đang tăng lên đáng kể.

D. Viện trợ ODA ngày càng phát huy hiệu quả.

A. Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần.