Phát biểu nào sau đây không đúng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn lao động dồi dào, sớm tiếp cận với nền kinh tế thị trường.

B. Được bổ sung nguồn nguyên liệu dồi dào ở vùng khác.

C. Tài nguyên thiên nhiên nối trội là các mỏ dầu khí.

D. Các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao.

D. Các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao.