Phát biếu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

Phát biếu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. Ngành nông nghiệp đang có tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu.
C. Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tì trọng nhỏ nhất.

C. Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.