Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất bị xâm thực, xói mòn và bạc màu chiếm diện tích rộng.

B. Đất phèn và đất mặn có diện tích lớn hơn đất phù sa ngọt.

C. Đất phù sa ngọt phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu.

D. Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đất quá chặt.


 
A. Đất bị xâm thực, xói mòn và bạc màu chiếm diện tích rộng.