Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch ở nước ta hiện nay?

Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch ở nước ta hiện nay?

A.       Nhu càu của du khách trong, ngoài nước và điều kiện phuc vu.

B.      Định hướng ưu tiên phát triển du lịch và các nguồn vốn đầu tư.

c. Lao động làm du lịch và cơ sờ vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tàng.

D. Tài nguyên du lịch và nhu càu của du khách trong, ngoài nước.

D. Tài nguyên du lịch và nhu càu của du khách trong, ngoài nước.