Tại sao nước ta nằm ở múi giờ thứ 7

Tại sao nước ta nằm ở múi giờ thứ 7

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Do nằm ở vĩ độ từ 23°23'B đến 8°34'B.

B. Do nằm ở kinh độ từ 102°09'Đ đến 109°24'Đ.

C. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.

D. Do nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.

B