Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khu công nghệ cao.                                                    B. Khu kinh tế mở.

C. Khu chế xuất.                                                               D. Khu công nghiệp tập trung.

B. Khu kinh tế mở.