Nhận xét nào sau đây không đúng về hạn chế chủ yếu ở Đồng bằng sông Hông?

Nhận xét nào sau đây không đúng về hạn chế chủ yếu ở Đồng bằng sông Hông?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chuyến dịch cơ cấu ngành còn chậm.

B. Thiếu nguyên liệu cho phát triển ngành công nghiệp.

C. Chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai như bão, lụt.

D. Mật độ dân số nhỏ hơn nhiều lần so với cả nước.

D. Mật độ dân số nhỏ hơn nhiều lần so với cả nước.