Đồng muối Cà Ná và Sa Huỳnh nằm ở hai tỉnh nào ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đồng muối Cà Ná và Sa Huỳnh nằm ở hai tỉnh nào ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

. Đồng muối Cà Ná và Sa Huỳnh nằm ở hai tỉnh nào ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Nam, Quảng Ngãi.                                             B. Ninh Thuận, Quảng Ngãi.

c. Ninh Thuận, Bình Thuận.                                             D. Phú Yên, Khánh Hòa.

B. Ninh Thuận, Quảng Ngãi.