Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta hiện nay là

Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ.

C. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nằng, Cần Thơ.

D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.