Mặc dù nước ta có 3/4 (ba phàn tư) diện tích lãnh thổ là đồi núi nhưng tính chất nhiệt đới vẫn được bảo toàn, nguyên nhân là do

Mặc dù nước ta có 3/4 (ba phàn tư) diện tích lãnh thổ là đồi núi nhưng tính chất nhiệt đới vẫn được bảo toàn, nguyên nhân là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. chịu tác động của gió Tín phong bán cầu Bắc.

B. chịu tác động của gió mùa Tây Nam.

C. địa hình phân hóa đa dạng.

D. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
D. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.