Phát biểu nào không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Phát biểu nào không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Địa hình bị chia cắt mạnh.                                           B. Nhiều nơi núi ăn lan ra biển.

C. Có rất nhiều núi lửa và đảo.                                        D. Nhiều đồng bằng châu thổ.

C. Có rất nhiều núi lửa và đảo.