Ngành công nghiệp của nước ta tiếp tục được đàu tư đối mới trang thiết bị và công nghệ nhằm

Ngành công nghiệp của nước ta tiếp tục được đàu tư đối mới trang thiết bị và công nghệ nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. nâng cao về chất ỉượng và hạ giá thành sản phẩm.

C. đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

D. phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước.

B. nâng cao về chất ỉượng và hạ giá thành sản phẩm.