Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động nuôi tròng thủy sản ờ nước ta hiện nay phát triển nhanh?

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động nuôi tròng thủy sản ờ nước ta hiện nay phát triển nhanh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.                   B. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng.

C. Công nghiệp chế biến đáp ứng nhu cầu.                  D. ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật.
A. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.