Căn cứ vào các tiêu chí nào sau đây để phân loại đô thị nước ta?

Căn cứ vào các tiêu chí nào sau đây để phân loại đô thị nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giới tính, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp.

B. Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ lao động công nghiệp.

C. Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ lao động dịch vụ.

D. Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp.

D. Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp.