Nhóm cây trông nào sau đây chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất trong cơ cấu ngành trông trọt ở nước ta?

Nhóm cây trông nào sau đây chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất trong cơ cấu ngành trông trọt ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cây lương thực                                                               B. Cây ăn quả.

C. Cây công nghiệp lâu năm.                                              D. Cây công nghiệp hàng năm.

A. Cây lương thực