Hoạt động nông nghiệp chủ yếu của kinh tế nông thôn là

Hoạt động nông nghiệp chủ yếu của kinh tế nông thôn là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghiệp - xây dựng.                                            B. nông - lâm - thủy sản.

C. phi nông nghiệp.                                                         D. dịch vụ.

 B. nông - lâm - thủy sản.