Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ:

Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ:

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tiến hành cải tạo đất đai, mở rộng diện tích canh tác.

B. mở rộng diện tích canh tác, xây dựng công trình thủy lợi.

C. xây dựng công trình thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

D. thay đổi cơ cấu cây trồng, tiến hành cải tạo đất đai.

C. xây dựng công trình thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.