Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình đa dạng.                                                           B. đất feralit.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm.                                                     D. nguồn nước phong phú.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm.