Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa nước ta còn thấp?

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa nước ta còn thấp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội nổi cộm.

B. Nhiều lao động ngoài tỉnh vào làm việc.

C. Hạ tầng giao thông, điện, nước yếu kém, ô nhiễm môi trường.

D. Nếp sống đô thị chưa văn minh.

C. Hạ tầng giao thông, điện, nước yếu kém, ô nhiễm môi trường.