Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sơ hạ tầng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ?

Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sơ hạ tầng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế với phía Nam Lào và phía Bac Cam-pu-chia.

B. Nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các dự án đàu tư trong nước và nước ngoài.

C. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện phía tây, phân bố lại dân cư va hình thành các đô thị mới.

D. Góp phần tạo ra sự thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

A. Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế với phía Nam Lào và phía Bac Cam-pu-chia.