Loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta từ thời kì Đổi mới đến nay là

Loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta từ thời kì Đổi mới đến nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thương mại, viễn thông.                                       
B. bưu chính, giao thông vận tải.
C. viễn thông, tư vấn, đầu tư.                               
D. giao thông vận tải, thương mại.

C đúng