Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung Bộ?

Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mưa tập trung nhiều nhất vào mùa hạ.                            B. Mùa mưa dài nhất trong cả nước.

C. Mưa đều nhất trong các năm.                                          D. Mưa nhiều vào thời kì thu đông.

D. Mưa nhiều vào thời kì thu đông.