Nội dung nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tăng trưởng của hoạt động nội thương ở nước ta?

Nội dung nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tăng trưởng của hoạt động nội thương ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Số lao động tham gia ngành nội thương.

B. Trong mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

C. Sự phân bố các cơ sở bán lẻ và trung tâm thương mại.

D. Số lượng các cơ sở buôn bán, dịch vụ tiêu dùng.

B. Trong mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.