Sự phân hóa của yếu tố nào cho phép và đồng thời áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng ở nước ta?

Sự phân hóa của yếu tố nào cho phép và đồng thời áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu và thủy văn.                                                        B. Khí hậu và địa hình.

C. Địa hình và đất trồng.                                                      D. Thủy văn và địa hình.

C. Địa hình và đất trồng.