Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do

Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ quy định.

B. sự phân hóa phức tạp của địa hình vùng núi, trung du và đồng bằng ven biển.

C. ảnh hưởng của các luồng gió thổi theo mùa.

D. ảnh hưởng của Biển Đông cùng với các bức chắn địa hình.

A. vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ quy định.