Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở Đông bằng sông Hồng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào

Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở Đông bằng sông Hồng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.                         B. giải quyết vấn đề việc làm.

C. thay đổi cơ cấu dân cư trong vùng.                           D. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. giải quyết vấn đề việc làm.