Công nghiệp chế biến chè ở nước ta phân bố ở vùng nào sau đây?

Công nghiệp chế biến chè ở nước ta phân bố ở vùng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hông.                                                  B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                             D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.