Nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Địa hình và đất đai.                                                      B.     Khí hậu và địa hình.

C. Nguồn nước và khí hậu.                                              D.     Đất đai và nguồn nước.

B.Khí hậu và địa hình.