Thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sản xuất nông sản nhiệt đới.                                      B. đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.

C. nâng cao hệ số sử dụng đất.                                     D. nâng cao trình độ thâm canh.

B. đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.