Phát biểu nào không đúng với trung tâm công nghiệp hiện nay?

Phát biểu nào không đúng với trung tâm công nghiệp hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hầu hết các trung tâm đều có nhiều ngành công nghiệp.

B. Trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có ý nghĩa quốc gia.

C. Nhiều trung tâm mới ra đời trong quá trình công nghiệp hóa.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Cần Thơ đều là các trung tâm rất lớn.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Cần Thơ đều là các trung tâm rất lớn.