Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các công trình thủy điện nào sau đây nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các công trình thủy điện nào sau đây nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rào Quán, Vĩnh Sơn, Sông Hĩnh, Hàm Thuận - Đa Mi.

B. Hòa Bình, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Hàm Thuận - Đa Mi.
C. A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Hàm Thuận - Đa Mi.
D. Rào Quán, Thác Mơ, Sông Hĩnh, Hàm Thuận - Đa Mi.

C. A Vương, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Hàm Thuận - Đa Mi.